به سایت شرکت ماشین صنعت خوش آمدید.

وب سایت نیازمندیها
وب سایت نیازمندی های ماشین صنعت یاب اماده استفاده 100%

المان تیم ما

مهندس مصطفی مدیر عامل
مهندس معدن و استخراج
خانم مهندس میری مدیر پروژها
علی امینی مدیر عامل
مهندس مصطفی مدیر عامل
مهندس معدن